Video clip giới thiệu và tổng kết một số hoạt động dự án MOMA năm 2020

 

Một số hình ảnh cắt ra từ video clip: