Cuộc thi Nuôi tinh thể Việt Nam

                      

Thông báo về cuộc thi Nuôi tinh thể tại Việt Nam sẽ được đăng tải trên trang web của dự án MOMA  https://momaviet.com/ và trang web của cuộc thi  http://vinacryst.hnue.edu.vn/.

Kết quả thành công của bốn lần tổ chức Cuộc thi Nuôi tinh thể tại Việt Nam vừa qua do HNUE điều hành trong một dự án SI (ZEIN2014Z182) do VLIR-UOS (Bỉ) tài trợ đã chứng tỏ rằng nó rất được học sinh và giáo viên hoan nghênh. Đây có thể coi là một trong những hoạt động Trải nghiệm sáng tạo ở trường, phù hợp với chiến lược đổi mới giáo dục gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Hoạt động này sẽ giúp nâng cao niềm đam mê của sinh viên đối với khoa học vật liệu và phân tử, đây là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án MOMA.

Người tham dự sẽ thực hiện thí nghiệm nuôi tinh thể theo quy trình có sẵn trên websites (https://momaviet.comhttp://vinacryst.hnue.edu.vn/) với sự hỗ trợ/hướng dẫn của BTC cuộc thi, sau đó nộp sản phẩm (dạng đơn tinh thể hoặc video clip) tới BTC cuộc thi theo vùng miền. Các video clip được lựa chọn để gửi tham dự cuộc thi Nuôi tinh thể quốc tế của IUCr. Cuối cùng, các sản phẩm được chấm và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp cuối năm.


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.