Khảo sát ảnh hưởng của chiếu bức xạ điện từ lên tính chất điện của vật liệu bán dẫn