Họp Khởi động dự án

Tên Dự án: Phát triển chương trình giáo dục theo định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học vật liệu và phân tử (MOMA)

Thời gian: 19-21/2/2019

Địa điểm: ĐH Cần Thơ, TP Cần Thơ