Khai mạc Hội thi Nuôi đơn tinh thể 2019 khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Khai mạc Hội thi Nuôi tinh thể 2019 khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Thời gian: 09:00, ngày 21 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Phòng 53, A8, Trường Đại học Quy Nhơn
Đối tượng tham gia: học sinh cấp 3, sinh viên đại học, giáo viên, giảng viên và những người quan tâm.