Phát triển dự án: 2. Nâng cấp PTN nhằm phát triển giáo dục theo định hướng nghiên cứu

Gói công việc này tập trung vào việc xác định, mua/xuất khẩu và lắp đặt các thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới và sáng tạo trong giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực Khoa học phân tử và vật liệu (MMS) tại bốn trường ĐH thành viên phía VN (VPU). Do những khó khăn trong việc mua hàng trong nước và các thủ tục phức tạp, các thành viên dự án đã quyết định rằng hàng hóa sẽ được mua ở châu Âu và xuất khẩu sang các nước đối tác.

  • Nhiệm vụ 1: Rà soát thực trạng phòng thí nghiệm.

Bốn VPU lập danh sách đầy đủ thông tin về các thiết bị hiện có trong phòng thí nghiệm của họ. Sau đó, danh sách sẽ được gửi đến các chuyên gia EPU để có ý tưởng sơ bộ về những gì cần được bổ sung.

  • Nhiệm vụ 2: Mua và lắp đặt thiết bị mới.

Các thiết bị mới sẽ được KU Leuven mua, sau đó vận chuyển đến VPU và lắp đặt trong các phòng thí nghiệm tại bốn VPU.

  • Nhiệm vụ 3. Đào tạo kỹ thuật viên

Các kỹ thuật viên của bốn phòng thí nghiệm sẽ được đào tạo bởi hãng cung cấp thiết bị. 

Thời gian dự kiến bắt đầu (dd-mm-yyyy) 15/02/2019 Thời gian dự kiến kết thúc (dd-mm-yyyy) 15/04/2020