Phát triển dự án: 3. Nâng cao trình độ tiếng Anh học thuật

                                    

Tất cả các trường đại học ở Việt Nam hiện nay vẫn đang cố gắng để cải thiện khả năng tiếng Anh và viết tiếng Anh học thuật cho sinh viên của họ. Các chuyên gia ngôn ngữ của KU Leuven sẽ giảng dạy hai học phần tiếng Anh học thuật và kỹ năng viết tiếng Anh khoa học cho cán bộ trẻ và sinh viên tại bốn trường đại học ở Việt Nam. Một học phần chuyên sâu (14 ngày liên tục) cho cán bộ và một học phần chuyên sâu (14 ngày liên tục) cho sinh viên sẽ được thực hiện tại mỗi VPU. Kế hoạch giảng dạy tại mỗi VPU sẽ tùy thuộc vào sự sắp xếp của các chuyên gia ngôn ngữ từ EPU cũng như của cán bộ và sinh viên tại trường.

  • Nhiệm vụ 4.1: Lựa chọn đối tượng tham dự

Ít nhất 15 cán bộ giảng viên trẻ sẽ được tuyển chọn từ các khoa Hóa học và Vật lý của mỗi VPU để tham gia học phần tiếng Anh cho cán bộ. Việc tuyển chọn được dựa trên năng lực sử dụng tiếng Anh của các ứng viên, nhu cầu của họ đối với việc giảng dạy Hóa học và Vật lý bằng tiếng Anh và sự sẵn lòng thực hiện nghiên cứu và tham gia các hoạt động khác liên quan đến dự án.

Ít nhất 25 sinh viên sẽ được tuyển chọn từ các khoa Hóa học và Vật lý của mỗi VPU để tham gia học phần tiếng Anh cho sinh viên. Việc tuyển chọn được dựa trên trình độ tiếng Anh và kỹ năng của sinh viên, kết quả học tập và sự sẵn lòng tham gia vào các hoạt động khác liên quan đến dự án.

Danh sách ứng viên tham gia sẽ được cập nhật trên trang web của dự án ít nhất 2 tuần trước khi diễn ra học phần.

  • Nhiệm vụ 4.2: Tổ chức và thực hiện khóa học

Một khóa học tiếng Anh 14 ngày liên tục cho cán bộ, và một khóa học tiếng Anh 14 ngày liên tục cho sinh viên sẽ được tổ chức tại mỗi VPU trong ba năm của dự án. Các chuyên gia tiếng Anh học thuật từ KU Leuven sẽ đến và giảng dạy các học phần này.

Mỗi VPU sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các học phần của riêng họ.

  • Nhiệm vụ 4.3: Đánh giá khóa học

Cải thiện khả năng tiếng Anh học thuật và kỹ năng viết khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ là chìa khóa cho sự thành công và tính bền vững của dự án. Do đó, sau mỗi học phần các chuyên gia châu Âu sẽ có đánh giá đối với học phần và mỗi ứng viên tham gia. 

  • Nhiệm vụ 4.4: Thu thập phản hồi từ đội ngũ cán bộ và sinh viên

Các chuyên gia tiếng Anh từ KU Leuven sẽ đảm trách bảng câu hỏi khảo sát nhằm thu thập phản hồi từ đội ngũ cán bộ và sinh viên địa phương.

Ngày bắt đầu dự kiến (dd-mm-yyyy) 15-04-2019 Ngày dự kiến kết thúc (dd-mm-yyyy) 15-11-2021