Thành công của cuộc họp Khởi động dự án tại Trường ĐH Cần Thơ

                                                   

Vào trưa ngày 21/2/2019, cuộc họp Khởi động dự án MOMA tại Đại học Cần Thơ đã khép lại thành công với sự đồng lòng của các thành viên dự án trong việc thực hiện dự án

        

Cuộc họp có sự tham gia của tất cả các trường đại học thành viên và các bên liên quan cùng báo chí. Thông tin về cuộc họp đã được đăng trên báo Tin tức Cần Thơ online:


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.