Cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ ba tại Đà Nẵng

Cuộc họp ban chỉ đạo dự án MOMA lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Ngày: 17-18 tháng 2 năm 2020
Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.